JS中应用正则表达式转换大小写,JS大小写转换

js中选用正则表明式转变大小写,代码很简单,看代码:

JS应用正则表明式转换大小写示例,正则表达式大小写

js中利用正则表明式转变大小写,代码很简短,看代码:

以下首字母大写,其余字母小写

<script type="text/javascript"> 
function replaceReg(reg,str){ 
str = str.toLowerCase(); 
return str.replace(reg,function(m){return m.toUpperCase()}) 
} 
var reg = /\b(\w)|\s(\w)/g; 
var str = 'share javascript'; 
var str2 = 'SHARE JAVASCRIPT'; 
var str3 = 'Test \n str is no good!'; 
var str4 = 'final test'; 
document.write(replaceReg(reg,str)+'<br />'); 
document.write(replaceReg(reg,str2)+'<br />'); 
document.write(replaceReg(reg,str3)+'<br />'); 
document.write(replaceReg(reg,str4)+'<br />'); 
</script>

以下只首字母大写,另外字母大小写不作管理

<script language="JavaScript"> 
<!-- 
var str="xi nAn shi you xUe yuan china people" 
alert(str.replace(/\s[a-z]/g,function($1){return $1.toLocaleUpperCase()}).replace(/^[a- 
z]/,function($1){return $1.toLocaleUpperCase()})) 
//--> 
</script>

JS中应用正则表达式转换大小写,JS大小写转换。运营代码,直接看功效就可以了!

JS中采取正则表明式转换大小写,代码异常粗略,看代码:

toUpperCase 方法

以下首字母大写,别的字母小写

一个JAVA正则表达式大小写转变

.replaceAll(“[^a-zA-Z]+”, “”);
你的意味是其一啊,将字符串中的非字母全体去掉,光剩下字母以便进行改造,那那个就没难题了,刚试过
 

以下首字母大写,其它字母小写 

重临多少个字符串,该字符串中的全数字母都被转化为大写字母

<script type="text/javascript"> 
function replaceReg(reg,str){ 
str = str.toLowerCase(); 
return str.replace(reg,function(m){return m.toUpperCase()}) 
} 
var reg = /\b(\w)|\s(\w)/g; 
var str = 'share javascript'; 
var str2 = 'SHARE JAVASCRIPT'; 
var str3 = 'Test \n str is no good!'; 
var str4 = 'final test'; 
document.write(replaceReg(reg,str)+'<br />'); 
document.write(replaceReg(reg,str2)+'<br />'); 
document.write(replaceReg(reg,str3)+'<br />'); 
document.write(replaceReg(reg,str4)+'<br />'); 
</script>

正则表明式忽略大小写

p = Pattern.compile(“^” + key + “=(.*)$”,Pattern.CASE_INSENSITIVE);

加上Pattern.CASE_INSENSITIVE忽略大小写
参考资料:www.zlovezl.cn
 

js中利用正则表明式转变大小写,代码非常粗略,看代码:
以下首字母大写,其余字母…

[javascript] view
plaincopy

sn.toUpperCase()

相关文章